【www.gdgbn.com--php常用代码】

方法一

计算机解决实际问题常用数据模拟和构造的方法。借助于数组,数据模拟和构造可以很方便地实现。

随机产生扑克牌的思路:

1、定义字符数组,构造一副顺序存放的新牌,包括花色与牌值。

2、根据随机数把新牌打乱。

3、按数组分发新牌(根据规则显示)。

代码如下:

#include
#include

void main(void)
{
     int i,j;
     char ch1,ch2;
     char s[104];/* 存放一副牌 */
     char a[]="hdsc";/* 定义花色 */

     /* 定义牌值 */
     char b[14] = "akqj1098765432";

     /* 生成一副新牌 */
     for(i=0;i<4;i++)
     {
          for(j=0;j<13;j++)
          {
               s[2*j+26*i] = a[i];
               s[2*j+26*i+1] = b[j];
          }
     }

     randomize(); /* 初始化随机数发生器 */

     for(i=0;i<52;i++)
     {
          j = random(52-i);
          ch1 = s[2*j];   /* 与最后一张牌交换花色 */
          s[2*j] = s[102-2*i];
          s[102-2*i] = ch1;
          ch2 = s[2*j+1];   /* 与最后一张牌交换牌值 */
          s[2*j+1] = s[103-2*i];
          s[103-2*i] = ch2;
     }

     printf("nn");

     for(i=0,j=0;i<104;i+=2,j++) /* 显示大乱后新牌 */
     {
          if(!(j%13))
          {
               printf("nnn"); /* 13张牌为一组 */
          }
          printf("  %c%c",s[i],s[i+1]);
     }
     getch();
}

 

方法二

#include
#include
#include
#include <iostream>

// using namespace std;

int main()
{
    const char *c = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";

    srand(static_cast(time(null)));
    std::cout << "the random char array is:";
    for(int i = 0; i < 5; ++i)
    {
        std::cout << std::endl;
        int index = 0 ;
        for(int j = 0; j < 5; ++j)
        {
            index = rand() % strlen(c);
            std::cout << c[index ]
        << c[index]
        << " ";
        }
    }
    std::cout << std::endl;
    return 0;
}

运行效果如下:

the random char array is:
00 qq 88 ii zz
qq bb oo 00 yy
rr yy tt ww ll
ss rr aa bb oo
11 yy tt 33 uu

 

iostream>

本文来源:http://www.gdgbn.com/jiaocheng/29897/